Ứng dụng công nghệ 3D vào giảng dạy ngành y

Năm học 2016-2017, Đại học Tân Tạo trở thành trường Đại học thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, và đại học đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ 3D tiên tiến nhất thế giới – hệ thống Anatomage table của Mỹ vào giảng dạy bộ môn giải phẫu, phục vụ nghiên cứu khoa học và có thể ứng dụng để dạy một số môn bệnh học trong lâm sàn…