Hội đồng cố vấn cao cấp

 

Hội đồng cố vấn cao cấp sẽ đề nghị đến Hội đồng Quản trị các ứng cử viên của Văn phòng Hội đồng cố vấn, Ủy viên cố vấn danh dự, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký, phù hợp với các Quy định tại Điều VIII và các khuyến nghị về nền tảng và trình độ của mỗi ứng cử viên. Hội đồng cố vấn sẽ duy trì một hồ sơ về các ứng cử viên tiềm năng và đề cử vào các Hội đồng. Hội đồng cố vấn cũng sẽ thực hiện đánh giá khả năng làm việc của các ủy viên đương nhiệm vào năm thứ hai của nhiệm kỳ. Từ đó Chủ tịch của Hội đồng cố vấn cao cấp có thể trình lên Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước và ngay tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. Điều này giúp đánh giá của Hội đồng Quản trị dưới dạng một nhóm, kết hợp với đánh giá của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, việc này cũng cung cấp cho những thành viên mới trong Hội đồng sự hiểu biết và định hướng về những kì vọng, sự thể hiện và thông tin cơ bản về TTU. Nó đồng thời cũng cung cấp sự giáo dục liên tục đến các thành viên Hội đồng về vai trò của họ trong việc điều hành trường.