Hội đồng đầu tư và tài chính

 

Hội đồng đầu tư và tài chính định kỳ đánh giá lại tình hình tài chính của trường Đại học, kịp thời đưa ra những hướng dẫn và chính sách phù hợp với việc quản lý tại trường. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn về kế hoạch tài chính dài hạn, ngân sách, học phí; Đánh giá lại hoạt động hàng năm và lên kế hoạch ngân sách dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch đệ trình và tư vấn trước Hội đồng quản trị; xem xét lại những khoản chi lớn không có trong ngân sách và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

 Hội đồng đầu tư và tài chính phụ trách về chính sách đầu tư, phụ trách các quỹ đầu tư của trường đại học, có quyền mua, bán và giao dịch chứng khoán và các tài sản đầu tư khác của trường. Hội đồng có thể thuê tư vấn đầu tư và có thể ủy quyền việc giao dịch hoặc bán chứng khoán. Hội đồng sẽ lưu lại những thay đổi về đầu tư và báo cáo lên Hội đồng quản trị  

 Hội đồng đầu tư và tài chính định kỳ đánh giá lại việc kiểm soát tài chính và hệ thống kế toán của trường đại học đề xuất thay đổi cho phù hợp. Hội đồng có quyền chỉ định kiểm toán viên độc lập hoặc bất kỳ nhân viên nào của trường đại học thực hiện báo cáo tình hình tài chính của trường và trả lời những câu hỏi của Hội đồng.

 Hội đồng đầu tư tài chính có trách nhiệm về các vấn đề ảnh hưởng đến phúc lợi của nhân viên, hỗ trợ nhân viên về lương, lương hưu, chính sách nhân sự và các lợi ích khác.