Hội đồng học thuật

Hội đồng học thuật có trách nhiệm giám sát chương trình đào tạo của hệ đại học và hệ cao học. Hội dồng có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ các đề xuất và báo cáo của Phó Chủ tịch Hội đồng học thuật về các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo như: thay đổi chương trình đào tạo khi Giảng viên yêu cầu; thay đổi cấu trúc và chính sách của chương trình đào tạo khi giảng viên và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng học thuật yêu cầu; thay đổi trong Chương IV Chính sách nhân sự của giảng viên hệ đại học khi giảng viên và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng học thuật yêu cầu; đánh giá NEASC; thống kê về giảng viên và chương trình đào tạo; các kiến nghị của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng học thuật liên quan đến việc đề bạt, nghỉ phép và khen thưởng giảng viên. Các kiến nghị của Hội đồng học thuật về chương trình đào tạo và chính sách sẽ được chuyển lên Hội đồng tài chính, Hội đồng quản lý, Hội đồng quản trị và/hoặc Hội đồng cố vấn cao cấp nếu cần thiết.

Thành viên của Hội đồng Học thuật:

1

 Bà Đặng Thị Hoàng Yến

CT HĐQT

Chủ tịch 

2

GS. Eugene H. Levy

Thành viên Hội đồng sáng lập

Phó Chủ tịch

3

Thầy Huỳnh Hổ 

Phó Hiệu trưởng TTU, Hiệu trưởng TTST

Thành viên 

4

LS. TS. Michael Loc Phạm

Trưởng Khoa KT - QTKD

Thành viên (thường trực)

5

GS. Danh dự Thach Nguyen

Phó Trưởng Khoa Y

Thành viên 

6

TS. Nguyễn Đình Trường

Phụ trách Khoa CNSH 

Thành viên 

7

TS. Cao Tiến Dũng

Phụ trách Khoa Kỹ thuật

Thành viên