Hội đồng khen thưởng và kỷ luật giảng viên

 

1

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

CT HĐQT

Chủ tịch

2

Thầy Huỳnh Hổ 

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo 

Phó Chủ tịch 

3

Nguyễn Thị Kim Châu

Giám đốc Nhân sự

Thư ký

4

LS. TS. Michael Loc Phạm

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

Thành viên 

5

Đặng Thành Nhơn

Phụ trách Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ

Thành viên 

6

TS. Nguyễn Đình Trường

Trưởng Khoa Công nghệ sinh học

Thành viên 

7

TS. Cao Tiến Dũng 

Phụ trách Khoa Kỹ thuật

Thành viên 

8

TS. Trần Hoàng Ân

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

Thành viên

9

TS. Bùi Văn Năm

Giám đốc Đào tạo- Tuyển sinh Thành viên
10 Trần Nguyễn Cẩm Tú Kế Toán Trưởng Thành viên