Hội đồng kiểm toán

Chủ tịch Ông Trần Đình Hưng / CPA Tran Dinh Hung, Chair

Hội đồng kiểm toán có trách nhiệm tổ chức và giám sát, quản lý việc kiểm toán định kỳ tình hình tài chính và việc thực hiện các quy chuẩn của trường đại học. Hội đồng kiểm toán có trách nhiệm báo cáo lên Hội dồng quản trị việc bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài lên Hội đồng quản trị tình hình tài chính cũng như việc thu, chi ngân sách của trường đại học. Đánh giá lại báo cáo tài chính của trường đại học để đảm bảo tính chính xác. Đảm bảo việc kiểm soát nội bộ hệ thống thông tin tài chính của trường cũng như sự tuân thủ chính sách của Hội đồng quản trị.