Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ

 

 

1

GS. Eugene H. Levy

Thành viên Hội đồng sáng lập

Chủ tịch 

2

LS. TS. Michael Loc    Phạm 

Trưởng Khoa KT-QTKD

Thành viên

3

TS. Trần Duy Hiến

Giảng viên Khoa Kỹ Thuật 

Thư ký

4

Thầy Huỳnh Hổ

Phó Hiệu trưởng TTU

Thành viên 

5

TS. Cao Tiến Dũng

Phụ trách Khoa Kỹ thuật

Thành viên 

6

TS. Bùi Văn Năm

Giám đốc Đào tạo và Tuyển sinh

Thành viên 

7

TS. Nguyễn Đình Trường

Phụ trách Khoa CNSH

Thành viên 

8

TS. Huỳnh Lương Tâm

GD Ban thông tin 

 Thành viên 

9

TS. Trần Hoàng Ân

Phó Hiệu trưởng TTU

Thành viên
10 Đoàn Ngọc Nhật Minh Trưởng Ban thông tin Thành viên