Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Chủ tịch Bà Đặng Thị Hoàng Yến / President/CEO Dang Thi Hoang Yen, Chair

Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và ít nhất 5 thành viên của Hội đồng cố vấn cấp cao. Hội đồng quản trị có quyền giám sát việc điều hành và tài sản của trường Đại học, kịp thời can thiệp các vấn đề. Nếu trong trường hợp không được sự cho phép của Hội đồng quản trị, thì không được thực hiện các điều sau (I) làm trái với những việc làm  trước đó của Hội đồng Quản trị (II) Trao thưởng (III) Sửa điều lệ (iv) Cho phép xây dựng những công trình kiên cố (V) Lựa chọn thành viên của hội đồng (VI) Chỉ định hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký (VII) không được làm trái quyết định Hội đồng. Hội đồng quản trị hàng năm xem xét lại điều lệ và có những điều chỉnh cho phù hợp. 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

Chủ tịch Bà Đặng Thị Hoàng Yến / President/CEO Dang Thi Hoang Yen, Chair

Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và ít nhất 5 thành viên của Hội đồng cố vấn cấp cao. Hội đồng quản trị có quyền giám sát việc điều hành và tài sản của trường Đại học, kịp thời can thiệp các vấn đề. Nếu trong trường hợp không được sự cho phép của Hội đồng quản trị, thì không được thực hiện các điều sau (I) làm trái với những việc làm  trước đó của Hội đồng Quản trị (II) Trao thưởng (III) Sửa điều lệ (iv) Cho phép xây dựng những công trình kiên cố (V) Lựa chọn thành viên của hội đồng (VI) Chỉ định hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký (VII) không được làm trái quyết định Hội đồng. Hội đồng quản trị hàng năm xem xét lại điều lệ và có những điều chỉnh cho phù hợp.