Hội đồng tuyển dụng giảng viên

 

1

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch 

2

 Thầy Huỳnh Hổ

Phó Hiệu trưởng TTU

Thư ký 

3

Nguyễn Thị Kim Châu 

Giám đốc nhân sự

Thành viên 

4

 LS. TS. Michael Loc Phạm

Phó Hiệu trưởng TTU

Thành viên 

5

ThS. Đặng Thành Nhơn

Phụ trách Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ

Thành viên 

6

TS. Nguyễn Đình Trường 

Phụ trách Khoa Công nghệ sinh học

Thành viên 

9

TS. Cao Tiến Dũng

Phụ trách Khoa Kỹ thuật

Thành viên