Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tân Tạo nhiệm kỳ 2021-2026