Thư của Phó Hiệu trưởng về chương trình giảng dạy trực tuyến

Long An, February 22, 2020

To: PN Vinh MD, Le Q Nghia MD, Le V Cuong MD, Vu H Tru MD,
Nguyen TT Van MD, LX Truong MD, Cao V Thinh MD, all faculty
and students

REF: Online courses at TTU SOM for the week of February 24,
Join from computer or mobile: zoom.us

Dear all faculty and students
Tôi muốn thông báo về chương trình học trực tuyến của chúng ta
trong tuần từ thứ Hai ngày 24/2 đến thứ Sáu ngày 28/2. Tham gia bằng phần
mềm zoom tại link như sau: https://zoom.us/j/881680955