ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Khoa Y

Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học

Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ

Khoa Công nghệ sinh học

Khoa Kỹ thuật

Khoa Kinh tế

Thư ký Hội đồng trường

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Nghiên cứu khoa học và Công nghệ

Thư viện

Phòng Kế toán

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất và Thiết bị

Ban Công nghệ thông tin

Phòng Công tác sinh viên - Hợp tác doanh nghiệp

X