Hội nghị tập huấn xây dựng Kế hoạch tài chính và lấy ý kiến các bên liên quan

79

Hội nghị tập huấn xây dựng Kế hoạch tài chính và lấy ý kiến các bên liên quan đóng góp cho Quy trình xây dựng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Tân Tạo.

Hội nghị tập huấn xây dựng Kế hoạch tài chính và lấy ý kiến các bên liên quan đóng góp cho Quy trình xây dựng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Tân Tạo. Để tiến tới thực hiện tự chủ về tài chính, tăng cường công tác quản lý sử dụng tài chính một cách hiệu quả tiết kiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.