Kế hoạch phòng chống ma túy năm 2021

144

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm sóat ma tuý; Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành; Chương trình số 29-CTr/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Căn cứ Kế hoạch số 1819/KH-SGDĐT ngày 10/6/2020 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục và Đào tạo Long An; Căn cứ Công văn số 2994/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2020 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 14/9/2020 về thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Căn cứ Kế hoạch số 4121/KH-SGDĐT ngày 25/12/2020 về Triển khai thực hiện; Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Kế hoạch số 2026/KH-SGDĐT ngày 28/9/2015 của Sở GD&ĐT Long An về Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 1564/SGDĐT-GDTrH ngày 07/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An V/v thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

Trường Đại học Tân Tạo (TTU) xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phòng, chống ma tuý năm 2021, như sau:

  1. Mục đích yêu cầu

– Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý trong toàn Trường. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các nhân viên, giảng viên, sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức cho công nhân viên vả người học về tác hại của ma túy để mỗi người tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống ma túy nhằm tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp trong toàn Trường, giữ vững Nhà trường đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.

– Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, giảng viên trong việc quản lý, giáo dục sinh viên không sa vào các tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng; đấu tranh, phát hiện kịp thời tệ nạn ma túy học đường.

– Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, trong sạch góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt hơn nữa công tác dạy và học trong Nhà trường.

– Huy động sức mạnh của các đơn vị khoa, phòng, ban trực để thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác phòng, chống ma tuý trong trường học.

– Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý đồng bộ, quyết liệt tại các khoa, phòng, ban và trong toàn thể nhân viên lao động nhà trường TTU và người học.

– Kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường. Đảm bảo 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường học không có người bị tác động của ma tuý.

  1. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo

– Tăng cường sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, ban chức năng về công tác phòng, chống ma túy; triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống ma túy trong học đường.

– Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, của sinh viên của từng Khoa đối với công tác phòng, chống ma túy.

– Tổ chức quán triệt đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Long An, UBND tỉnh Long An về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là:

+ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định sô 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Kế hoạch sô 01/KH-BCĐ138/CP ngày 04/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) về công tác phòng, chống tội phạm năm 2021;

+ Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 08/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục;

+ Kế hoạch số 2026/KH-SGDĐT ngày 28/9/2015 của Sở GD&ĐT Long An về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện sự phối hợp giữa Nhà trường, công an, gia đình và chính quyền địa phương nơi Trường đóng trong việc triển khai công tác phòng, chống ma tuý. Phối hợp với các lực lượng xã hội thực hiện tốt “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6/2021), “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy-26/6″.

2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong Nhà trường

– Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Long An, UBND tỉnh Long An về công tác phòng, chống ma túy cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên qua nhiều hình thức.

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống ma tuý, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên được lồng ghép trong các giờ học, trong các hoạt động nhằm nâng cao cảnh giác, tránh sa vào tệ nạn ma túy; tuyên truyền những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy học đường.

– Phòng Sinh viên vụ Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý ngay từ đầu năm và trong “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6/2021), Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) trong sinh viên.

– Lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên hiểu sâu về tác hại của ma tuý, các chất gây nghiện tổn hại đến kinh tế và sức khoẻ con người, ảnh hưởng đến việc học tập và công tác giáo dục. Nội quy ký túc xá của TTU quy định cụ thể mức xử lý người vi phạm về ma túy.

  1. Công tác tố giác, phát giác tội phạm và người nghiện ma tuý

– Tô chức triển khai tố giác, phát giác người mua bán, vận chuyên, tảng trữ trái phép chất ma túy, điểm tệ nạn và tội phạm về ma túy, tiến hành phát phiếu tố giác, báo cáo về cơ quan Công an về kết quả triển khai tổ chức tố giác người mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, điểm tệ nạn ma túy (đợt 1 vào tuần thứ 4-6/2021, đợt 2 trong tháng 7-9/2021) nếu có. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đức Hòa đề hỗ trợ, nhằm phát hiện kịp thời người nghiện hoặc có liên quan đến ma tuý, hoạt động thực hiện theo định kỳ trong năm 2021.

– Tiến hành rà soát, thông kê chính xác, hoàn thành các thủ tục phân loại, xử lý những cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh viên có liên quan đên ma tuý theo quy định (nếu có).

  1. Tổng kết đánh giá, thẩm định công tác phòng, chống ma tuý năm 2021

– Tiến hành quy trình đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý trong tỉnh hình mới theo kế hoạch của UBND tỉnh Long An. Tiến hành quy trình đánh giá sơ kết, tổng kết theo định kỳ kế hoạch của UBND tỉnh Long An.

– Thực hiện định kỳ báo cáo tháng và báo cáo năm công tác triển khai phòng, chống ma tuý: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An theo yêu cầu và chỉ đạo của các cấp.

– Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong toàn Trường, đề xuất với khen thưởng đối với cá nhân, tập thể làm tốt công tác phòng, chống ma túy.

  1. T chức thực hiện

5.1. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chỗng ma túy của Nhà trường

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, của sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai Kế hoạch đến các CB-NV và người học trong Trường nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý theo kế hoạch đề ra.

5.2. Phòng Sinh viên vụ

– Là đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chồng ma túy của Nhà trường; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chủ yếu trong sinh viên, học sinh.

– Thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến sinh viên, học sinh về công tác phòng, chống ma túy trong trường học, tổ chức cho sinh viên, học sinh tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy học đường.

– Tăng cường công tác quản lý sinh viên, học sinh; đầy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy cho sinh viên, học sinh.

– Thực hiện việc đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý cho những năm tiếp theo.

– Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Nhà trường về khen thưởng đối với tập thể và cá nhân làm tốt công tác phòng, chống ma túy trong Nhà trường.

5.3. Phòng Tổ chức – Nhân sự & Hành chính – Đối ngoại

Tuyên truyền đến các cán bộ, nhân viên về việc thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trường học, gắn việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy với việc đánh giá, xếp loại người lao động trong năm học.

5.4. Phòng Kế toán – Tài chính

Tham mưu cho Ban Giám hiệu phê duyệt và thanh toán kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chồng ma tủy trong Nhà trường.

5.5. Các khoa

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tỉnh thần trách nhiệm của giảng viên và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý về công tác phòng, chống ma túy.

– Tổ chức cho các lớp sinh viên thuộc khoa quản lý ký cam kết thực hiện việc phòng, chống ma túy.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động phòng, chống ma túy năm 202Ï của Nhà trường. Đề nghị các khoa, các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.