Khoa Ngôn ngữ

179

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực như giảng dạy tiếng Anh, biên phiên dịch, biên tập, tư vấn viên, phóng viên quốc tế, trợ lý giám đốc. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014 – 2015 của Khoa là 35, chỉ tiêu cấp học bổng toàn phần là 25. Sinh viên Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ có thể lựa chọn các chuyên ngành ngôn ngữ Anh sau:

Chuyên ngành VĂN HỌC: Sinh viên được tiếp cận với tất cả các nền văn học trên thế giới. Các thể loại văn học được đưa vào giảng dạy như tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ; bên cạnh đó sinh viên sẽ học thêm cách viết hồi ký, tiểu sử và tiểu luận.

Chuyên ngành VIẾT LUẬN VÀ TU TỪ HỌC: Sinh viên sẽ được hướng dẫn và thực hành viết các bài viết chuyên ngành, bài báo xuất bản, soạn thảo các văn bản hay báo cáo dùng trong các doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước. Đặc biệt, sinh viên năm cuối được tham gia kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp hoặc các cơ quan báo chí để thực hành các kỹ năng đã học.

Chuyên ngành VĂN HÓA: Qua lăng kính phân tích phản biện, sinh viên học ngành này sẽ có điều kiện khai thác ý nghĩa và vai trò các hiện tượng văn hóa đa dạng từ Đông sang Tây trong bối cảnh toàn cầu hóa, ý nghĩa thực tiễn của một nền văn hóa, vai trò của nó trong xã hội theo thời gian.