Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của TTU

357

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành của Trường Đại học Tân Tạo và đề nghị của Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Tân Tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ tháng 8 năm 2020. Những nội dung trái với những quy định trong Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Phòng Đào tạo, phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, các Trưởng Khoa và Phòng, Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file PDF:

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ

+ Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ

Hai mẫu bằng tốt nghiệp:

+Bằng bác sĩ Y khoa + Bằng cử nhân