Đào tạo

Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ mùa Xuân 2022-2023

Áp dụng cho sinh viên các khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ, Kỹ thuật và Công nghệ sinh học 

Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ mùa Xuân năm...

Áp dụng cho sinh viên ngành Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ...

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại...

Chuyển sang chương trình giảng dạy trực tuyến

Long An March 14, 2020 To: Chủ Tịch, TTU, Huynh Ho, VP, LX Truong MD, CT Dung, PhD, SE, ND Truong, PhD, SBiot, N Dang,...

Thông báo thay đổi lịch năm học 2019-2020

Kính gửi sinh viên Khoa Công nghệ sinh học, Kinh doanh, Kỹ thuật và Nhân văn Bởi ảnh hưởng của dịch cúm Coronavirus, lịch học...

Quyết định cấp học bổng cho SV TTU theo chính sách tuyển sinh Học...

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...
X