Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ mùa thu (2022-2023)

Tải file PDF