Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ mùa Xuân 2022-2023

56

Áp dụng cho sinh viên các khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ, Kỹ thuật và Công nghệ sinh học