Thông báo thay đổi lịch năm học 2019-2020

142

Kính gửi sinh viên Khoa Công nghệ sinh học, Kinh doanh, Kỹ thuật và Nhân văn

Bởi ảnh hưởng của dịch cúm Coronavirus, lịch học năm 2019-2020 đã được điều chỉnh (xem đính kèm bên dưới)