Báo cáo Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022

105

 (Sinh viên tốt nghiệp của năm 2021)

————————————————————

Căn cứ công văn số 3943/BGĐT-GDĐH ngày 31/08/2018  và công văn số 2165/BGDĐT- HDĐTCƯNL ngày 20/05/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Kết quả khảo sát với các nội dung như sau:

Tải file PDF tại đây