Thông báo chung

Chương trình Bác sĩ Nội trú Quốc gia của Hoa Kỳ

Kính gửi: Thầy Thịnh, Thầy Vinh, Thầy Nghĩa, Thầy Cường, Thầy Trụ, Thầy Khanh Ngày 15 tháng 3 hàng năm tại Hoa Kỳ là một...

Thông báo về thu học phí hk II, hệ Đào tạo ĐH chính quy...

- Based on Decision No 70/ QĐHP-TTU.2020 dated September 03,2020 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2020-2021 applicable...

Quyết định cấp học bổng Tài năng (ITA) cho SV TTU – Học kỳ...

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...

Quyết định cấp học bổng cho SV TTU theo chính sách tuyển sinh Học...

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...

Quyết định cấp học bổng cho SV trúng tuyển vào TTU Học kỳ Mùa...

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y

Re: Tuition Aid for medical students, classes 2015-2021 (YK3) and 2016-2022 (YK4) Fall 2020 V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y khóa 2015-2021...

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

 File PDF thông báo công bố kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính.

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ...

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại...

Thông báo về thu học phí HK I, hệ Đào tạo ĐH chính quy...

- Based on Decision No 70 /QĐHP-TTU.2020 dated September 03,2020 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2020-2021 applicable...

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên TTU theo chính sách tuyển sinh...

DECISION Re: Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy Spring 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tân...
X