Lộ trình học phí toàn khóa: ngành Y đa khoa khóa 2018-2024 (YK6) và các ngành khác khóa 2018-2022;

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tân Tạo;

Căn cứ kế hoạch đào tạo các khóa đại học chính quy hiện tại của trường Đại học Tân Tạo;

Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trường Đại học Tân Tạo về việc ký quyết định mức thu học phí năm học 2018-2019.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Sinh viên vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2018–2019 của ngành Y đa khoa khóa 2018-2024 và các ngành khác khóa 2018-2022; lộ trình học phí toàn khóa học của các khóa này như sau: (theo đính kèm)

Điều 2. Trưởng Phòng: Đào tạo, Sinh viên vụ, Tài chính-Kế toán và Trưởng các khoa thông báo, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên biết và nộp học phí đúng quy định.

Điều 3. Ban Giám hiệu, các trưởng khoa, các trưởng phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.