Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Tân Tạo

64