Quyết định cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí và học bổng tuyển sinh năm 2021 – Áp dụng học kỳ Mùa Thu 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo

theo chính sách giảm học phí và học bổng tuyển sinh năm 2021

Áp dụng cho học kỳ Mùa Thu 2021, Năm học 2021 – 2022

DECISION

Re: Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the

Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021

Applied for Fall Semester 2021, Academic year 2021 – 2022

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE

Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the Future dated 8 August 2007 by Long An Provincial People’s Committee;

Căn cứ mục đích thực hiện của Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to ITA Fund for the Future’s purposes;

Căn cứ Quy định về học bổng và các Quy định liên quan trong Sổ tay sinh viên của Trường Đại học Tân Tạo;

Pursuant to scholarship regulation and other regulations in Tan Tao University Student Handbook;

Căn cứ Danh sách đề nghị cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển và nhập học năm 2021 theo Chính sách giảm học phí và học bổng tuyển sinh năm 2021, áp dụng cho học kỳ Mùa Thu 2021, năm học 2021 – 2022 của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo ký ngày tháng năm 2022.

Pursuant to the scholarship proposal for student admitted to Tan Tao University in 2021 based on the Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021, applied for Fall Semester 2021, Academic Year 2021 – 2022 dated , 2022 by the Executive Board of Tan Tao University;

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Điều 1: Cấp học bổng học kỳ Mùa Thu 2021, năm học 2021 – 2022 cho các sinh viên trúng tuyển và nhập học Trường Đại học Tân Tạo năm 2021 (Theo danh sách đề nghị của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo đính kèm).

Article 1: Grant scholarships for new intake students admitted in 2021 of Tan Tao University, applied for Fall semester 2021, Academic Year 2021 – 2022, according to the list proposed by the Executive Board of Tan Tao University (attached).

Điều 2: Sinh viên phải đảm bảo luôn thực hiện đúng tiêu chí đề ra cho việc chọc bổng. Trường hợp vi phạm các quy định sẽ bị dừng cấp học bổng ngay theo quy định của Quỹ học bổng.

Article 2: Student must always commit to ensure the requirement of the scholarship. Any violation of the regulation will result in the immediate termination of the scholarship as mentioned by the Foundation.

Điều 3: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp Trường Đại học Tân Tạo có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về quyết định này, đồng thời gửi quyết định này đến các Phòng Ban có liên quan để theo dõi, thực hiện.

Article 3: The Office of Finance and Accounting, The Office of Academic Affairs, The Office of Student Affairs and Business Relations of Tan Tao University are responsible for informing students and relevant Departments of this Decision.

Điều 4: Trường Đại học Tân Tạo và các Phòng Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4: Tan Tao University and the relevant Departments are responsible for implementing this Decision.

Tải file quyết định PDF