Quyết định hỗ trợ học phí cho SV theo thông báo gia hạn học phí và đồng hành cùng SV trong đại dịch Covid-19

27

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên theo thông báo gia hạn học phí

và đồng hành cùng sinh viên trong đại dịch Covid-19

Áp dụng cho Học kỳ I (Học kỳ Mùa Thu 2021), năm học 2021 – 2022

Re: Tuition Aid for Tan Tao University students based on Extension of Tuition Announcement and Accompanying students during the Covid-19 pandemic

Applied for The First Semester (Fall Semester 2021), Academic year 2021 – 2022

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE

Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 bởi UBND tỉnh Long An về việc thành lập Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND dated 8 August 2007 by Long An Provincial People’s Committee on establishing ITA Fund for the Future;

Căn cứ mục đích thực hiện của Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to ITA Fund for the Future’s purposes;

Căn cứ Thông báo số 27/TB-TTU.21 ngày 27/09/2021 của Trường Đại học Tân Tạo về việc gia hạn học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 và đồng hành cùng sinh viên trong đại dịch Covid-19;

Pursuant to Announcement No.27/TB-TTU.21 dated September 27, 2021 by Tan Tao University on Extension of Tuition Announcement and accompanying students during the Covid-19 pandemic;

Căn cứ Danh sách đề xuất sinh viên được hỗ trợ giảm học phí theo thông báo gia hạn học phí và đồng hành cùng sinh viên trong đại dịch Covid-19, áp dụng cho Học kỳ I (Học kỳ Mùa Thu 2021), năm học 2021 – 2022 của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo ký ngày 26 tháng 01 năm 2022.

Pursuant to the List of Tuition proposal for Tan Tao University students based on Extension of Tuition Announcement and accompanying students during the covid-19 pandemic applied for The First Semester (Fall Semester 2021), Academic year 2021 – 2022 dated January 26, 2022 by the Executive Board of Tan Tao University.

QUYẾT ĐỊNH

 DECISION

Điều 1: Thực hiện thông báo gia hạn học phí và đồng hành cùng sinh viên trong đại dịch Covid-19, áp dụng Học kỳ I (Học kỳ Mùa Thu 2021), năm học 2021 – 2022 theo danh sách đề nghị của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Tân Tạo đính kèm.

Article 1: Implement Extension of Tuition Announcement and accompanying students during the Covid-19 pandemic, applied for The First Semester (Fall Semester 2021) according to the list proposed by the Executive Board of Tan Tao University.

Điều 2: Sinh viên phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các hồ sơ minh chứng cho việc hỗ trợ học phí. Trường hợp không cung cấp đầy đủ sẽ không được hỗ trợ học phí theo quy định.

Article 2: Student must provide full documents for Tuition aid. In case, students do not provide documents will not be supported with Tuition fees according to regulations.

Điều 3: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên – Hợp tác doanh nghiệp của Trường Đại học Tân Tạo có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về quyết định này, đồng thời gửi quyết định này đến các phòng ban có liên quan để theo dõi, thực hiện.

Article 3: The Office of Finance and Accounting, The Office of Academic Affairs, The Office of Student Affairs and Business Relations of Tan Tao University is responsible for informing students and relevant departments of this decision.

Điều 4: Đại học Tân Tạo và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4: Tan Tao University and the relevant departments are responsible for implementing this decision.

Tải file quyết định PDF