Quyết định thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2021

64

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng

cho sinh viên trúng tuyển năm 2021

Áp dụng cho Học kỳ Mùa Thu 2022

DECISION

Re: Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021

for new intake students

Applied for Fall Semester 2022

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND dated 8 August 2007 by Long An Provincial People’s Committee on establishing ITA Fund for the Future;

Căn cứ mục đích thực hiện của Quỹ ITA Vì tương lai;

Pursuant to ITA Fund for the Future’s purposes;

Căn cứ Danh sách đề xuất sinh viên trúng tuyển được giảm học phí theo chính sách giảm học phí và học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo ký ngày 19 tháng 10 năm 2022.

Pursuant to the proposed list of admitted students based on the policy of Tuition deduction and Scholarship for Admission 2021 dated October 19, 2022 by the Executive Board of Tan Tao University;

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Điều 1: Thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2021, áp dụng học kỳ Mùa Thu 2022 (Danh sách đề xuất sinh viên trúng tuyển năm 2021 được hưởng chính sách của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Tân Tạo đính kèm).

Article 1: Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021 for new intake students of Tan Tao University, applied for Fall Semester 2022 according to the list proposed by the Executive Board of Tan Tao University.

Điều 2: Mức học phí giảm được căn cứ theo chính sách giảm học phí và chính sách học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-TTU.21 ngày 16/7/2021, Thông báo số 0712/TB-TTU.21 ngày 07/12/2020 và Quyết định số 38/QĐ-TTU.2021 ngày 30/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo.

Article 2: Tuition Deduction fee is based on the Policy of Tuition Deduction and Scholarship for new intake students in 2021 with Decision No. 1607/QD- TTU.21 dated July 16, 2021, Announcement No. 0712/TB-TTU.21 dated December 7, 2020 and Decision No.38/QĐ-TTU.2021 dated July 30, 2021 by the Provost of Tan Tao University.

Điều 3: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên – Hợp tác doanh nghiệp Trường Đại học Tân Tạo có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về quyết định này, đồng thời gửi Quyết định này đến các Phòng, Ban có liên quan để theo dõi, thực hiện.

Article 3: The Office of Finance and Accounting, The Office of Academic Affairs, and The Office of Student Affairs and Business Relations of Tan Tao University are responsible for informing students and relevant Departments of this Decision.

Điều 4: Trường Đại học Tân Tạo và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4: Tan Tao University and the relevant departments are responsible for implementing this Decision.

Tải file PDF