Thảo luận 21/4: Tư duy phản biện trong Giáo dục khai phóng

134

Chương trình thảo luận 21/4

Ngày               Thứ Ba ngày 21 tháng 4
Thời Gian      9:00 – 10:00 (tại Việt Nam)

Liên Kết trên ZOOM https://ttueduvn.zoom.us/j/8948587025

Chủ Đề:                      Học thế nào