Thông báo đăng ký học lại đối với sinh viên Khoa Y

72

Kỳ hè năm 2018, các bạn sinh viên thi trượt môn hoặc thi lại vẫn trượt sẽ được đăng ký học lại. Để đăng ký học lại kỳ hè 2018, sinh viên cần đăng ký cho môn học đã trượt bên cạnh việc đăng ký các môn học khác trong chương trình.

Chính vì vậy văn phòng Khoa y cần lên kế hoạch các môn học cho sinh viên. Những sinh viên muốn học lại cần đăng ký môn học đó với Cố vấn của mình vào thời điểm đăng ký các môn học kỳ Xuân 2018. Thời hạn cuối cùng để đăng ký môn học cho Kỳ Xuân 2018 cũng như các môn học lại vào Kỳ hè 2018 là ngày 19 tháng 1 năm 2018 theo lịch năm học.

Sinh viên phải đóng phí học lại tại phòng Kế toán.

Tải file PDF