Thông báo về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022

224

Căn cứ thông báo số 14/TB-TTU.21 ngày 15 tháng 8 năm 2021 về việc thu học phí học kỳ I, hệ Đào tạo Đại học chính quy năm học 2021-2022;

Căn cứ thông báo số 12/TB-TTU.2021 ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Nhà trường về thực hiện tổ chức giảng dạy và học tập theo kế hoạch năm học 2021-2022;

Căn cứ vào đề xuất của Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tài chính – kế toán, Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh phạt chậm nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

  1. Về mức lãi phạt chậm nộp học phí
  • Áp dụng mức lãi phạt chậm nộp học phí là 1%/tháng
  • Phí phạt = 1%/tháng/30 ngày x Học phí còn phải nộp x số ngày trễ hạn.
  • Hình thức đóng học phí: Đóng qua ngân hàng theo thông tin sau:

Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

STK: 10000 1166 217 tại NH TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Long An

Nội dung nộp tiền: <MSSV>, <Họ tên>, <Phí phạt chậm nộp HKI NH2021-2022>

  1. Về việc nộp phí phạt
  • Số ngày trễ hạn, sinh viên căn cứ theo thông báo thu học phí.
  • Đối với Sinh viên đã thực hiện nộp phí phạt thì số tiền thừa sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của sinh viên.
  • Sinh viên hoàn tất phí phạt trước khi học tiếp học kỳ Spring 2022, trường hợp sinh viên chưa hoàn tất phí phạt chậm nộp thì sẽ không được xác nhận đã hoàn tất học phí học kỳ Fall 2021.

Tải file PDF thông báo