Thông báo thu học phí học kỳ II, hệ Đào tạo Đại học chính quy năm học 2019-2020

151

– Based on Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26, 2019 by Provost of Tan Tao University on tuition fees for full-time undergraduates of AY 2019-2020 applicable to General Medicine of 2019-2025 (YK7); Nursing and Medical Technology of 2019-2023 and other majors of 2019-2023;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐHP-TTU.2019 ngày 26/09/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2019-2020 của ngành Y đa khoa khóa 2019-2025 (YK7); Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học khóa 2019-2023 và các ngành khác khóa 2019-2023;

– Based on Decision No.54/QĐHP-TTU.2018 dated August 10, 2018 by Provost of Tan Tao University on tuition fees for full-time undergraduates of AY 2018-2019 applicable to General Medicine of 2018-2024 (YK6) and other majors of 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐHP-TTU.2018 ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2018-2019 của ngành Y đa khoa khóa 2018-2024 (YK6) và các ngành khác khóa 2018-2022;

– Based on Decision No.99/QĐ-TTU.2017 dated July 28, 2017 by Provost of Tan Tao University on tuition fees for medical students of YK5 (2017-2023) and other majors of 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-TTU.2017 ngày 28/07/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí áp dụng cho sinh viên Y khóa YK5 (2017-2023) và các ngành khác khóa 2017-2021;

The TTU’s Finance- Accounting Department announces:

Phòng Tài chính- Kế toán thông báo như sau:

  1. Tuition Fees/Về học phí:
Major/Ngành học Khóa học/

Courses

Tuition fees/Học phí

(VNĐ)

Other majors

Các ngành khác

2014-2018; 2015-2019; 2016-2020 1.400.000 VNĐ/credit ( for theory)

1.400.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

2.050.000 VNĐ/credit (for practice or TOEFL)

2.050.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

2017- 2021

2018-2022

2019-2023

English: 20.000.000 VNĐ/ semester

Tiếng Anh: 20.000.000 VNĐ/Học kỳ

Credit:

1.300.000 VNĐ/credit (for theory)

1.950.000 VNĐ/credit (for practice or TOEFL)

Tín chỉ:

1.300.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

1.950.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

  1. Other charges/ Các chi phí khác :

+ The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester

Phí cơ sở vật chất : 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ

Notes/Ghi chú:

  • The tuition fees do not include expenses for books, notebooks, other learning materials, tuition fees for courses as regulated by MoET and USMLE courses.
    Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho SV đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.
  • The tuition fees are paid by semester and will be non-refundable under any circumstances. All students must finish their tuition payment by the due date. Students who are granted scholarships will be notified the official decision in which the scholarship amount will be given. Students will not be officially invited to be present for any academic courses until they complete their tuition payment.

Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

  1. Deadline/Thời hạn thanh toán:

 From January 6th  , 2020 to February 10th , 2020

Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 10/02/2020.

Late payment for tuition fees: Students who do not pay the tuition fees on the due date will have to pay a late-payment fee according to the regulations of Tan Tao University.

Trễ hạn đóng học phí: Sinh viên không đóng học phí đúng ngày hạn chót theo quy định sẽ phải đóng một khoản phí trễ hạn theo quy định của Trường Đại Học Tân Tạo

  1. Payment Modes/Hình thức thu học phí:

Students can choose one of the following modes of payment:

Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:

+ In cash: At Accounting Dept, Tan Tao University, E.City Tan Duc, Duc Hoa, Long An

+Thu tiền mặt : tại phòng Tài chính trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ Via Bank Transfer: Students deposit cash into Tan Tao University’s bank account or make a bank transfer to pay their tuition fees and charges.

Notes: Students must clearly note their full name, student ID, and semester for which to apply payment.

Beneficiary: Tan Tao University

Account number: 10000 1166 217 at National Citizen Bank (NCB), Long An branch

+ Thu qua ngân hàng: Sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kì nào.

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại Học Tân Tạo

Số TK: 10000 1166 217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

Tải file thông báo PDF