Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021.

66

Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021.

Việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Quy chế Quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ do Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo đã ký Quyết định số 195/QĐ-TTU.12 ngày 20 tháng 12 năm 2012, trong đó có quy định về quản lý đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài, số lượng đề tài, sản phẩm bắt buộc đối với mỗi dạng đề tài.

Thời gian đăng ký: đến ngày 15/7/2021.

Thời gian xét duyệt đề cương tại các đơn vị: từ ngày 20/7 – 10/8/2021.

Hồ sơ đăng kí gồm có:

  •  Đơn đăng kí đề tài Tải file tại đây;

  •  Thuyết minh đề tài Tải file tại đây;

  •  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính;

  •  Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Hồ sơ đăng ký đề tài năm học 2021-2022 nộp về Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết tại đây