Bài giảng trực tuyến của Giáo Sư Kenneth Rosenfield (05/03/2020)

200

Long An, ngày 2 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: GS. Phạm Nguyễn Vinh, Gs. Lê Quang Nghĩa, GS.
Lê Văn Cường, GS Vũ Huy Tru, GS Nguyễn TT Văn, GS. Lê Xuân
trường, PGS. Ts. Cao V Thịnh, tất cả các giảng viên và sinh viên.

REF: Bài giảng trực tuyến của Giáo Kenneth Rosenfield
Tham gia từ máy tính hoặc điện thoại di động: zoom.us

Kính gửi tất cả các giảng viên và sinh viên

Tôi muốn thông báo cho các bạn về bài giảng trực tuyến của Giáo Sư Kenneth Rosenfield

Thời gian: Sáng 9:30 giờ đến 10:30 giThNăm 5/03/2020

Chủ đề: Cp nht vChn đoán điều trthuyên tc ph(Pulmonary embolism).