Bài giảng trực tuyến của Giáo Sư Peter A. Singer

Long An, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Kính gửi: GS. Phạm Nguyễn Vinh, Gs. Lê Quang Nghĩa, GS.
Lê Văn Cường, GS Vũ Huy Tru, GS Nguyễn TT Văn, GS. Lê Xuân
trường, PGS. Ts. Cao V Thịnh, tất cả các giảng viên và sinh viên.

REF: Bài giảng trực tuyến của Giáo Peter A. Singer
Tham gia từ máy tính hoặc điện thoại di động:zoom.us

Kính gửi tất cả các giảng viên và sinh viên

Tôi muốn thông báo cho các bạn về bài giảng trực tuyến của Giáo sư Peter A. Singer
Thời gian: Sáng 11 giờ đến 12 giThứ Tư 26/02/2020 (giVN)