Bản Cập Nhật Lịch Giảng Tuần Tới (20/04 – 24/04)

196

Kính thưa Giáo Sư Phạm Nguyễn Vinh

Tôi xin gửi bản cập nhật của lịch giảng bài vào tuần tới. GS sẽ chủ trì phiên của Giáo sư Michael Gibson. Buổi học sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và dành cho tất cả sinh viên của tất cả các trường đại học của Việt Nam và Châu Á.

Liên Kết: https://ttueduvn.zoom.us/j/8948587025