GS.BS Thạch Ngọc Nguyễn

229

Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Quản lý Khoa học-Hợp tác Quốc tế,
Trưởng khoa Y