GS.TS.BS. Lê Văn Cường

Chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa