Lịch môn học trong học kỳ Mùa Hè 2018 (Phần 2)

139

Kính gửi sinh viên:

Căn cứ lịch học trong năm và kế hoạch đào tạo, phòng Đào tạo công bố danh sách các môn học trong học kỳ Mùa 2018 như sau.
Hạn chót để đăng kỳ các môn học này: thứ 6, ngày 29 tháng 06, 5g00 chiều.

DANH SÁCH MÔN HỌC TRONG HỌC KỲ MÙA HÈ 2018 (PHÀN 2)
(Kèm theo Quyết định số: 11/TB.TTU.2018)