Lịch thi trong học kỳ mùa xuân 2018 (môn học khoa Y)

137

Kính gửi sinh viên Đại học Tân Tạo:

Căn cứ lịch học trong năm và kế hoạch đào tạo Khoa Y năm học 2017-2018, phòng Đào tạo công bố lịch thi cuối kỳ như sau.

LỊCH THI TRONG HỌC KỲ MÙA XUÂN 2018
(Kèm theo Quyết định số: 12/TB.TTU.2018)