Quyết định cấp học bổng Tài năng (ITA) cho SV TTU – Học kỳ Mùa Thu 2020

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE
CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

  • Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the Future dated 8 August 2007 by Long An Provincial People’s Committee;

Căn cứ Quyết định thành lập Quỹ ITA Vì tương lai số 2082/ QĐ-UBND cấp ngày 08/08/2007 bởi UBND tỉnh Long An;

  • Pursuant to ITA Fund for the Future’s purposes;

Căn cứ mục đích thực hiện của Quỹ ITA Vì tương lai;

  • Pursuant to scholarship regulation and other regulations in Tan Tao University Student Handbook;

Căn cứ Quy định về học bổng và các quy định khác trong Sổ tay sinh viên của Đại học Tân Tạo;

  • Pursuant to the scholarship proposal for academic year 2020 – 2021 dated January 7th, 2021 by the Executive Board of Tan Tao University;

Căn cứ Danh sách đề nghị cấp học bổng năm học 2020 – 2021 của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo ký ngày 07 tháng 01 năm 2021

DECIDES TO
QUYẾT ĐỊNH

Article 1: Grant scholarships for students of Tan Tao University – Fall 2020 according to the list proposed by the Executive Board of Tan Tao University.

Điều 1: Cấp học bổng học kỳ Mùa Thu 2020 cho các sinh viên theo danh sách đề nghị của Ban Giám Hiệu trường Đại học Tân Tạo đính kèm.

Article 2: Student must always commit to ensure the requirement of the scholarship. Any violation of the regulation will result in the immediate termination of the scholarship as mentioned by the Foundation.

Điều 2: Sinh viên phải đảm bảo luôn thực hiện đúng tiêu chí đề ra cho việc có học bổng. Trường hợp vi phạm các quy định sẽ bị cắt học bổng ngay theo quy định của Quỹ học bổng.

Article 3: The Academic Office of Tan Tao University is responsible for informing students and relevant departments of this decision.

Điều 3: Phòng Học vụ Đại học Tân Tạo có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về quyết định này, đồng thời gởi quyết định này đến các phòng ban có liên quan để theo dõi, thực hiện.

Article 4: Tan Tao University and the relevant departments are responsible for implementing this decision.

Điều 4: Đại học Tân Tạo và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tải file PDF