THÔNG BÁO – Lịch năm học 2018-2019

100

Kính gửi sinh viên Đại học Tân Tạo:

Phòng Đào tạo xin thông báo lịch học năm 2018 – 2019 (đính kèm). Sinh viên có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liêh hệ Trưởng khoa (theo danh sách đính kèm).

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 Jonathan Willis Lankford, MEd