PGS.TS. Ernest Talarico

Giáo sư thỉnh giảng đại học tân tạo. Giảng viên giải phẫu & sinh học tế bào, trường y, đại học Indiana (Northwest)