Thông báo Số 654/TB.TTU.2017: Lịch môn học trong học kỳ Mùa Xuân 2018 (Phần 1)

43

Long An, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Gửi sinh viên Đại học Tân Tạo: Căn cứ lịch học trong năm và kế hoạch đào tạo của Khoa Kỹ Thuật, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Kinh Tế & Quản trị kinh doanh, Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ, phòng Đào tạo công bố danh sách các môn học trong học kỳ Mùa Xuân 2018 như như sau: (xem danh sách các môn học bên dưới) Sinh viên đăng ký theo qui trình sau:

  1. Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn về các môn học trong học kỳ mùa Xuân 2018; Các môn học sinh viên đăng ký phải được Cố vấn học tập xét duyệt.
  2. Sinh viên sử dụng tài khoản online để đ8ang ký môn học trên hệ thống.
  3. Sinh viên đóng học phí cho các môn học đã đăng ký.

Thời hạn đăng ký cuối cùng: 5 giờ chiều, thứ 6, ngày 29/12/2017

P. Trưởng phòng Đào tạo
(Đã ký)
Jonathan Willis Lankford

Xem nguyên văn nội dung thông báo PDF tại đây

COURSE LIST FOR SPRING 2018 TERM (Part 1) / DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TRONG HỌC KỲ MÙA XUÂN 2018 (Phần 1)
(Attached to Announcement no. / Kèm theo Thông báo số: 654 /TB.TTU.2017)

#

Dept
(Khoa)

Course code
(MMH)

Course name
(Tên môn học)

Theory credits
(TC lý thuyết)

Practice credits
(TC thực hành)

Instructor
(Giảng viên)

Day and time
(Ngày/giờ)

Location
(Phòng)

1

ESL

EAP000

English for Academic Purposes
Anh văn chuyên ngành

0

Isaac Smith

Wednesday
1:30-4:30pm

Gillis 107

2

ESL

TOEFLL2

Intermediate TOEFL Listening

TOEFL Nghe Trung cấp

0

Peter Huynh

Mon, 1:30-4:30pm
Thurs, 10-11:30am

Gillis 107

3

ESL

TOEFLPR

TOEFL Practice

0

Nhon Dang

Tues, 1:30-4:30pm

Gillis 107

4

ESL

TOEFLR2

Intermediate TOEFL Reading

TOEFL Đọc Trung cấp

0

Isaac Smith

Mon, 8:30-11:30am
Wed, 8:30-10am

Gillis 107

5

ESL

TOEFLS2

Intermediate TOEFL Speaking

TOEFL Nói Trung cấp

0

Peter Huynh

Tues, 8:30-11:30am
Thurs, 8:30-10am

Gillis 107

6

ESL

TOEFLW2

Intermediate TOEFL Writing

TOEFL Viết Trung cấp

0

Nhon Dang

Thurs, 1:30-3pm
Fri, 8:30-11:30am

Gillis 107

7

SB

BT_AB103

Biostatistics and Practice
Thống kê sinh học và thực hành

3

Tran Duy Hien

Tues /Thurs
8:30-10:00am

Gillis 112

8

SB

BT_AB106

Lab Practices 1
Thực hành thí nghiệm 1

2

Nguyễn Đình Trường

Tuesday
1:30-3:30pm

Biotech Lab

9

SB

BT_AB304

Scientific Research Methodologies and Writing Workshop
Phương pháp nghiên cứu khoa học, cách viết luận văn & bài báo khoa học

3

Tạ Văn Quang

Mon / Wed
8:30-10am

Gillis 112

10

SB

SBT105

Biotechnology Product Development: Concepts, Biosafety, and Regulatory Issues
Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học: Khái niệm, An toàn sinh học và các qui định trong hoạt động công nghệ sinh học

2

Tạ Văn Quang

Wednesday
1:30-3:30pm

Gillis 112

11

SB

SBT107

Biomaterials
Vật liệu liệu sinh học

3

Nguyễn Thành Danh

Thursday
1:30-4:30pm

Gillis 112

12

SBE

BSA306
(MSC306)

Business to Business Marketing
Marketing giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

3

Pham Tu Anh

Monday
8:30-11:30am

Gillis 111

13

SBE

ECON 101

Microeconomics
Kinh tế vi mô

3

Nguyen Van Giap

Saturday
8:30-11:30am

Gillis 111

14

SE

MATH101

Calculus 1
Toán cao cấp 1

3

Tran Duy Hien

Tues / Thurs
10-11:30am

Gillis 112

15

SHL

ENG271

Classics of American Literature, 1915-1960
Văn học Mỹ kinh điển giai đoạn, 1915-1960

3

Robert Goldberg

Monday
1:30-4:30pm

Gillis 110

16

SHL

ENGL184S

Readings in Genre
Các thể loại Văn học

3

Jonathan Lankford

Mon / Wed
8:30-10am

Gillis 001

17

SHL

ENGL233

16th Century English Literature
Văn học Anh thế kỷ 16

3

Peter Huynh

Mon / Wed
8:30-10am

Gillis 108

18

SHL

ENGL270

Classics of American Literature, 1860-1915
Văn học Mỹ kinh điển giai đoạn, 1860-1915

3

Thanh Le

Wednesday
1:30-4:30pm

Gillis 112

19

SHL

HIS101

Civilizations
Văn minh nhân loại

3

Isaac Smith

Tues / Thurs
8:30-10am

Gillis 113

20

SHL

HIS102

Modern Times

Thời Hiện Đại

3

Isaac Smith

Tues / Thurs
1:30-3pm

Gillis 113

21

SHL

HUM101

Writing and Ideas
Viết luận và Ý tưởng

3

Jonathan Lankford

Mon / Wed
1:30-3pm

Gillis 001

22

SHL

HUM102

Culture and Literature
Văn hóa và Văn học

3

Peter Huynh

Mon / Wed
10am-11:30

Gillis 108

23

SHL

HUM205

Public Speaking and Forensics

Nghệ thuật diễn thuyết và tranh biện

3

Robert Goldberg

Monday
8:30-11:30am

Gillis 110

24

SHL

LING340

Theories and Methods of TESOL
Lý thuyết và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

3

Nhon Dang

Friday
1:30-4:30pm

Gillis 110