ANNOUNCEMENT No 654/TB.TTU.2017: Course schedule for Spring 2018 (Part 1)

45

Long An, December 25, 2017

To all TTU students:

Based on the academic calendar and teaching plan of the Schools of Engineering, Biotechnology, Business & Economics, and Humanities and Languages, the Registrar’s Office publishes the attached schedule for Spring 2018.

Students must register with the following procedure:

  1. Contact the adviser; the adviser must approve the courses that the student chooses.
  2. Register for the courses online using the TTU student account.
  3. Pay the tuition fee.

Deadline for registration: Friday, December 29, 5pm.

Associate Registrar
Jonathan Willis Lankford

Download file PDF

COURSE LIST FOR SPRING 2018 TERM (Part 1) / DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TRONG HỌC KỲ MÙA XUÂN 2018 (Phần 1)
(Attached to Announcement no. / Kèm theo Thông báo số: 654 /TB.TTU.2017)

#

Dept
(Khoa)

Course code
(MMH)

Course name
(Tên môn học)

Theory credits
(TC lý thuyết)

Practice credits
(TC thực hành)

Instructor
(Giảng viên)

Day and time
(Ngày/giờ)

Location
(Phòng)

1

ESL

EAP000

English for Academic Purposes
Anh văn chuyên ngành

0

Isaac Smith

Wednesday
1:30-4:30pm

Gillis 107

2

ESL

TOEFLL2

Intermediate TOEFL Listening

TOEFL Nghe Trung cấp

0

Peter Huynh

Mon, 1:30-4:30pm
Thurs, 10-11:30am

Gillis 107

3

ESL

TOEFLPR

TOEFL Practice

0

Nhon Dang

Tues, 1:30-4:30pm

Gillis 107

4

ESL

TOEFLR2

Intermediate TOEFL Reading

TOEFL Đọc Trung cấp

0

Isaac Smith

Mon, 8:30-11:30am
Wed, 8:30-10am

Gillis 107

5

ESL

TOEFLS2

Intermediate TOEFL Speaking

TOEFL Nói Trung cấp

0

Peter Huynh

Tues, 8:30-11:30am
Thurs, 8:30-10am

Gillis 107

6

ESL

TOEFLW2

Intermediate TOEFL Writing

TOEFL Viết Trung cấp

0

Nhon Dang

Thurs, 1:30-3pm
Fri, 8:30-11:30am

Gillis 107

7

SB

BT_AB103

Biostatistics and Practice
Thống kê sinh học và thực hành

3

Tran Duy Hien

Tues /Thurs
8:30-10:00am

Gillis 112

8

SB

BT_AB106

Lab Practices 1
Thực hành thí nghiệm 1

2

Nguyễn Đình Trường

Tuesday
1:30-3:30pm

Biotech Lab

9

SB

BT_AB304

Scientific Research Methodologies and Writing Workshop
Phương pháp nghiên cứu khoa học, cách viết luận văn & bài báo khoa học

3

Tạ Văn Quang

Mon / Wed
8:30-10am

Gillis 112

10

SB

SBT105

Biotechnology Product Development: Concepts, Biosafety, and Regulatory Issues
Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học: Khái niệm, An toàn sinh học và các qui định trong hoạt động công nghệ sinh học

2

Tạ Văn Quang

Wednesday
1:30-3:30pm

Gillis 112

11

SB

SBT107

Biomaterials
Vật liệu liệu sinh học

3

Nguyễn Thành Danh

Thursday
1:30-4:30pm

Gillis 112

12

SBE

BSA306
(MSC306)

Business to Business Marketing
Marketing giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

3

Pham Tu Anh

Monday
8:30-11:30am

Gillis 111

13

SBE

ECON 101

Microeconomics
Kinh tế vi mô

3

Nguyen Van Giap

Saturday
8:30-11:30am

Gillis 111

14

SE

MATH101

Calculus 1
Toán cao cấp 1

3

Tran Duy Hien

Tues / Thurs
10-11:30am

Gillis 112

15

SHL

ENG271

Classics of American Literature, 1915-1960
Văn học Mỹ kinh điển giai đoạn, 1915-1960

3

Robert Goldberg

Monday
1:30-4:30pm

Gillis 110

16

SHL

ENGL184S

Readings in Genre
Các thể loại Văn học

3

Jonathan Lankford

Mon / Wed
8:30-10am

Gillis 001

17

SHL

ENGL233

16th Century English Literature
Văn học Anh thế kỷ 16

3

Peter Huynh

Mon / Wed
8:30-10am

Gillis 108

18

SHL

ENGL270

Classics of American Literature, 1860-1915
Văn học Mỹ kinh điển giai đoạn, 1860-1915

3

Thanh Le

Wednesday
1:30-4:30pm

Gillis 112

19

SHL

HIS101

Civilizations
Văn minh nhân loại

3

Isaac Smith

Tues / Thurs
8:30-10am

Gillis 113

20

SHL

HIS102

Modern Times

Thời Hiện Đại

3

Isaac Smith

Tues / Thurs
1:30-3pm

Gillis 113

21

SHL

HUM101

Writing and Ideas
Viết luận và Ý tưởng

3

Jonathan Lankford

Mon / Wed
1:30-3pm

Gillis 001

22

SHL

HUM102

Culture and Literature
Văn hóa và Văn học

3

Peter Huynh

Mon / Wed
10am-11:30

Gillis 108

23

SHL

HUM205

Public Speaking and Forensics

Nghệ thuật diễn thuyết và tranh biện

3

Robert Goldberg

Monday
8:30-11:30am

Gillis 110

24

SHL

LING340

Theories and Methods of TESOL
Lý thuyết và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

3

Nhon Dang

Friday
1:30-4:30pm

Gillis 110