On Payment of tuition fees of the second semester of AY 2023-2024 for full-time undergraduate programs

239

– Based on Decisions: Decision No.115/QĐ-ĐHTT.2023 dated August 01, 2023, Decision No.153/QĐHP-TTU.2022 dated September 21, 2022, Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021, Decision No. 70/QĐHP-TTU.2020 dated September 03, 2020, Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26, 2019, Decision No.54/QĐHP-TTU.2018 dated August 10,2018 and Decision No.99/QĐ-TTU.2017 dated July 28,2017 by the Provost of Tan Tao University on tuition fees for full-time undergraduate students.

– Căn cứ các Quyết định: Quyết định số 115/QĐ-ĐHTT.2023 ngày 01/08/2023, Quyết định số 153/QĐHP-TTU.2022 ngày 21/9/2022, Quyết định số 45/QĐHP-TTU.2021 ngày 15/8/2021; Quyết định số 70/QĐHP-TTU.2020 ngày 03/9/2020; Quyết định số 108/QĐHP-TTU.2019 ngày 26/9/2019; Quyết định số 54/QĐHP-TTU.2018 ngày 10 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 99/QĐ-TTU.2017 ngày 28/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo về học phí hệ chính quy.

The TTU’s Finance- Accounting Department announces:

Phòng Tài chính- Kế toán thông báo như sau:

  1. Tuition Fees/Về học phí:
Majors/Ngành học Khóa học/Courses Tuition fees/Học phí(VNĐ)
General MedicineY Đa khoa YK6 (2018-2024)YK7 (2019-2025)

YK8 (2020-2026)

YK9 (2021-2027)

75.000.000 VNĐ/semester75.000.000 VNĐ/Học kỳ
YK10 (2022-2028)YK11 (2023-2029) 4.800.000 VNĐ/credit
4.800.000 VNĐ/tín chỉ
Nursing, Medical TechnologyĐiều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 2020-20242021-2025 20.000.000 VNĐ/ semester20.000.000 VNĐ/Học kỳ
2022-20262023-2027 1.350.000 VNĐ/credit
1.350.000 VNĐ/tín chỉ
OthersCác ngành khác 2020-20242021-2025 ESL: 20.000.000 VNĐ/ semesterChương trình Tiếng Anh: 20.000.000 VNĐ/Học kỳ
Credit:1.300.000 VNĐ/credit (theory)

1.950.000 VNĐ/credit (practice or TOEFL)

Tín chỉ:

1.300.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

1.950.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

2022-20262023-2027 ESL: 1.500.000 VNĐ/creditOthers: 770.000 VNĐ/credit

Chương trình tiếng Anh: 1.500.000 VNĐ/tín chỉ

Khác: 770.000 VNĐ/tín chỉ

  1. Other charges/ Các chi phí khác:

+ The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester

Phí cơ sở vật chất: 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ

Notes/Ghi chú:

  • The tuition fees do not include expenses for course books, notebooks, other learning materials, or fees for courses as regulated by MoET and USMLE.
    Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho SV đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.
  • The tuition fees are paid by semester and will be non-refundable under any circumstances. All students must pay their tuition fees according to the specified date. Students who are granted scholarships will be notified the official decision in which the scholarship amount will be given. Students will not be officially invited to be present for any academic courses until they complete their tuition payment.

Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

*** Receipts of tuition fee payment for the semester are advised to be kept for comparison purposes.

Đề nghị giữ biên lai nộp tiền học phí của các học kỳ để đối chiếu.

  1. Deadline/Thời hạn thanh toán:

 From 25th December, 2023 to 24th January, 2023

Từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 24/01/2023.

Late payment of tuition fees: Students who do not pay the tuition fee on the due date will have to pay a late-payment fee according to the regulations of Tan Tao University.

Trễ hạn đóng học phí: Sinh viên không đóng học phí đúng ngày hạn chót theo quy định sẽ phải đóng một khoản phí trễ hạn theo quy định của Trường Đại Học Tân Tạo

  1. Payment Modes/Hình thức thu học phí:

Students can choose one of the following modes of payment:

Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:

+ In cash: At Accounting Dept, Tan Tao University, E.City Tan Duc, Duc Hoa, Long An

+Thu tiền mặt: tại phòng Tài chính trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ Via Bank Transfer:

Beneficiary: Tan Tao University

Account number: 10000 1166 217 at National Citizen Bank (NCB), Long An branch or

 10000 0115 554 at National Citizen Bank (NCB), TP.HCM branch

Note: Students must clearly write their full names, student’s IDs, and the semester for which the payment is applied.

+ Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại Học Tân Tạo

Số TK: 10000 1166 217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

10000 0115 554 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh TP.HCM.