Thông báo tuyển dụng chuyên viên hoạt động sinh viên

61
Chức danh công việc (Position – Job title): Chuyên viên hoạt động sinh viên Mã số công việc (Job code):                    Xếp hạng công việc (Job grade):
Khối (Division): Trường Đại học Tân Tạo
Phòng (Department): Sinh viên vụ
Địa điểm làm việc (Working Address): Phòng sinh viên vụ
Chức danh cấp trên trực tiếp (Direct supervisor’s title):  Phó phòng Sinh viên vụ
Các chức danh cấp dưới trực tiếp (Direct reports’ titles):
Các chức danh ngang cấp trong khối: Chuyên viên các phòng ban, Thư ký các khoa

(Titles of the same level in the division):

I/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC (JOB PURPOSE):

1. Tổ chức hiệu quả hoạt động SV

2. Thực hiện được các hoạt động đối ngoại, hợp tác, liên kết để SV được tham gia vào các hoạt động bổ ích

3. Giám sát, định hướng và quản lý hoạt động của SV

II/ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CỦA QUAN HỆ LÀM VIỆC (KEY PERSONS/TITLES/ORGANIZATIONS THAT HAVE RELATIONSHIPS WITH THIS TITLE):

Bên trong (Inside the company):Các Phòng Ban TTU, Các thành viên trong Phòng Sinh viên vụ.

Bên ngoài (Outside the company): Chính quyền địa phương, Các trường Đại học/ tổ chức khác.

III/ NHIỆM VỤ (RESPONSIBILITIES):

TT (No)

Nội dung công việc Kết quả công việc
1 1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, thể thao, liên kết trong và ngoài TTU

1.1. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho SVHS, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp học sinh có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn thông qua việc kết nối tổ chức trong và ngoài TTU các chương trình, pháp luật, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn hoá cho sinh viên.

1.2. Thực hiện các Báo cáo do Sở GD và ĐT tỉnh Long An yêu cầu về việc thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho SVHS hàng năm và nhiệm kỳ.

1.3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện Báo cáo sau chương trình cho Ban Giám hiệu.

1.4. Giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên, học sinh, ban hành các Kế hoạch, Thông báo về việc thực hiện văn hóa học đường tại TTU. Cập nhật thông tin, thực hiện nhắc nhở thường xuyên về việc thực hiện Nội quy của SVHS.

– HSSV TTU có được lối sống tốt, có tư tưởng đạo đức đúng đắn và lý tưởng rõ ràng, không vi phạm Pháp luật

– Hoàn thành các Báo cáo do Ban Giám hiệu và Sở GD&ĐT tỉnh Long An yêu cầu

2 2. Hội Sinh viên và Câu lạc bộ – đội – nhóm

2.1. Quản lý Hồ sơ và kinh phí Hội Sinh viên, hướng dẫn Hội Sinh viên trong quá trình làm việc. Lên kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Sinh viên theo nhiệm kỳ.

2.2. Tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng để sinh viên tham gia các Câu lạc bộ – đội – nhóm, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh khác.

2.3. Quản lý, lưu trữ về hồ sơ hoạt động của các Câu lạc bộ – đội – nhóm, hỗ trợ các Câu lạc bộ – đội – nhóm tổ chức các sự kiện

– Duy trì tốt hoạt động của Hội Sinh viên

– Đảm bảo mọi hồ sơ của Hội Sinh viên và CLB – đội – nhóm được lưu trữ tại Phòng Sinh viên vụ

3 3. Quy chế đánh giá điểm tín chỉ kỹ năng mềm

3.1. Xây dựng và quản lý hệ thống Tín chỉ kỹ năng mềm của SV TTU.

3.2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên thông qua đối thoại và các kênh thông tin khác về vấn đề Giờ hoạt động Tín chỉ kỹ năng mềm, hoạt động của các Câu lạc bộ – đội – nhóm.

3.3. Lên Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo ngoại khóa, kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên có ước mơ lớn và bắt đầu làm từng những việc nhỏ.

– Xây dựng được hệ thống Tín chỉ kỹ năng mềm hoạt động hiệu quả

– SV TTU có những kỹ năng mềm cần thiết đối với nhà tuyển dụng

4 4. Hội cựu sinh viên

4.1. Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tân Tạo.

4.2. Thực hiện kế hoạch họp mặt hàng năm, thành lập và phối hợp quản lý quỹ Hội cựu sinh viên, tổ chức các hoạt động của Hội Sinh viên tại Trường.

– Duy trì hoạt động của Hội cựu sinh viên

– Đảm bảo quỹ hội sinh viên được hoạt động hiệu quả

5 5. Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh và truyền thông

5.1. Thực hiện công tác quản lý Fanpage TTU student, viết bài đưa tin về các hoạt động và công tác tuyển sinh của TTS và TTU.

5.2. Hướng dẫn sinh viên truyền thông trong các hoạt động phong trào.

5.3. Tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh theo kế hoạch của Phòng Truyền thông – Tuyển sinh.

– SVHS TTU được thông tin về các hoạt động ngoại khóa tại trường

– Trang fanpage tăng lượt tương tác đều đặn

– Đảm bảo thực hiện theo lịch tuyển sinh của nhà trường

IV/ PHẠM VI QUYỀN HẠN:

  AUTHORITIES: 

Trực tiếp quản lý hoạt động của sinh viên

V/ Điều Kiện Làm Việc (WORKING CONDITIONS):

  • Theo Chính Sách Tân Tạo hiện hành
  • Theo quy chế tổ chức và hoạt động của TTU

VI/ Các Yêu Cầu Cho Vị Trí Công Tác (REQUIREMENTS FOR THIS POSITION):

1
Giới tính / độ tuổi / ngọai hình / sức khỏe

(Sex / Age / Appearance / Health)

Từ 20 – 27 tuổi
2

Trình độ học vấn / chuyên môn (Education / Profession)

 

 

Trình độ Đại học
3

 

Trình độ ngọai ngữ / tin học (Language / Computer skill) Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, Vi tính văn phòng
4 Năng lực / kỹ năng  (Competences / Skills) Kỹ năng tư vấn, sinh hoạt

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng định hướng

Kỹ năng viết

Kỹ năng tổ chức sự kiện

5 Số năm kinh nghiệm

(Years of working experience)

2 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác SVHS hoặc các lĩnh vực tương đương
6 Các yêu cầu khác nếu có  (Other  requirements, if any) Ngoại hình ưa nhìn, năng động, tích cực, sẵn sàng đi công tác

Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong công tác Sinh viên vụ, truyền thông và tổ chức sự kiện

Ghi Chú:  Tùy theo tình hình thực tế và các điều kiện cụ thể mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ bổ sung, kiêm nhiệm, bố trí và mô tả công việc phù hợp theo tình hình thực tế