Thông báo về thời hạn tốt nghiệp của sinh viên khóa 2012-2016 

59

Căn cứ Quyết định số  2154/QĐ-TTg  ngày 25/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 (Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”. Tại Chương II, điều 6, khoản 3:

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Tạo.

Trường Đại học Tân Tạo thông báo về thời hạn hoàn thành tốt nghiệp cuối cùng của sinh viên khóa 2012-2016 là đợt tháng 10 năm 2018. Sau thời hạn này, sinh viên khóa 2012-2016 không còn đủ điều kiện để đăng ký tốt nghiệp nữa. Đề nghị các sinh viên nhanh chóng hoàn thành các điều kiện cần thiết để tốt nghiệp đúng thời hạn.

 Tải file PDF