Thông báo về thu học phí hk II, hệ Đào tạo ĐH chính quy năm 2020-2021

165

– Based on Decision No 70/ QĐHP-TTU.2020 dated September 03,2020 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2020-2021 applicable to General Medicine of 2020-2026 (YK8); Nursing, Medical Technology of 2020-2024 and others of 2020-2024;

Căn cứ Quyết định số 70/ QĐHP-TTU.2020 ngày 03/09/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2020-2021 của ngành Y đa khoa khóa 2020-2026 (YK8); Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học khóa 2020-2024 và các ngành khác khóa 2020-2024;

– Based on Decision No.54/QĐHP-TTU.2018 dated August 10,2018 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2018-2019 applicable to General Medicine of 2018-2024 (YK6) and others of 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐHP-TTU.2018 ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2018-2019 của ngành Y đa khoa khóa 2018-2024 (YK6) và các ngành khác khóa 2018-2022;

– Based on Decision No. 179A/QĐ-TTU.2016 dated November 04, 2016 by Provost of Tan Tao University on tuition for medical students, courses YK3 (2015-2021), YK4 (2016-2022);

Căn cứ Quyết định số 179A/QĐ-TTU.2016 ngày 04/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí áp dụng cho sinh viên Y khóa YK3 (2015-2021), YK4 (2016-2022);

– Based on Decision No.99/QĐ-TTU.2017 dated July 28,2017 by Provost of Tan Tao University on tuition for medical students, courses YK5 (2017-2023) and others of 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-TTU.2017 ngày 28/07/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo về học phí áp dụng cho sinh viên Y khóa YK5 (2017-2023) và các ngành khác khóa 2017-2021;

The TTU’s Finance- Accounting Department announces:

Phòng Tài chính- Kế toán thông báo như sau:

  1. Tuition Fees/Về học phí:
Major/Ngành học Khóa học/

Courses

Tuition fees/Học phí

(VNĐ)

YK 3 (2015- 2021)

YK4 (2016- 2022)

69.600.000 VNĐ/ semester

69.600.000 VNĐ/Học kỳ

YK5 (2017- 2023)

YK6 (2018-2024)

YK7 (2019-2025)

YK8 (2020-2026)

75.000.000 VNĐ/semester

75.000.000 VNĐ/Học kỳ

Nursing, Medical Technology

Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

2019-2023

2020-2024

20.000.000 VNĐ/ semester

20.000.000 VNĐ/Học kỳ

Others

Các ngành khác

2014-2018; 2015-2019; 2016-2020 1.400.000 VNĐ/credit (theory)

1.400.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

2.050.000 VNĐ/credit (practice or TOEFL)

2.050.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

2017- 2021

2018-2022

2019-2023

2020-2024

English: 20.000.000 VNĐ/ semester

Tiếng Anh: 20.000.000 VNĐ/Học kỳ

Credit:

1.300.000 VNĐ/credit (theory)

1.950.000 VNĐ/credit (practice or TOEFL)

Tín chỉ:

1.300.000 VNĐ/tín chỉ (lý thuyết)

1.950.000 VNĐ/tín chỉ (thực hành/TOEFL)

  1. Others/ Các chi phí khác :

+ The University Facilities Fee: 300,000 VND/ semester

Phí cơ sở vật chất : 300,000 VNĐ/ 1 học kỳ

Note/Ghi chú:

  • The tuition fees do not include expenses for books, notebooks, other learning materials, tuition fees for courses as regulated by MoET and USMLE courses.
    Học phí này không bao gồm: Chi phí sách vở, tài liệu, học phí học các môn bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho SV đại học hệ chính quy, học phí các môn luyện thi chứng chỉ USMLE.
  • The tuition fees arepaid by semester and will be non-refundable under any circumstances. All students must finish their tuition payment by the due date. Students who are granted scholarships will be notified the official decision in which the scholarship amount will be given. Students will not be officially invited to be present for any academic courses until they complete their tuition payment.

Học phí được thanh toán theo học kỳ và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. SV sẽ phải đóng học phí theo thời gian quy định, nếu đạt học bổng thì sẽ được trao, sau khi có quyết định của Quỹ Học bổng. Sinh viên sẽ không được xếp lớp học chính thức nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

  1. Deadline/Thời hạn thanh toán:

 From 01st March 2021 to 01st April 2021

Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 01/04/2021.

Late payment of tuition fees: Students who do not pay the tuition fee on the due date will have to pay a late-payment fee according to the regulations of Tan Tao University.

Trễ hạn đóng học phí: Sinh viên không đóng học phí đúng ngày hạn chót theo quy định sẽ phải đóng một khoản phí trễ hạn theo quy định của Trường Đại Học Tân Tạo

  1. Payment Modes/Hình thức thu học phí:

Students can choose one of the following modes of payment:

Sinh viên có thể chọn một trong hai hình thức đóng học phí sau:

+ In cash: At Accounting Dept, Tan Tao University, E.City Tan Duc, Duc Hoa, Long An

+Thu tiền mặt : tại phòng Tài chính trường Đại học Tân Tạo, Khu đô thị E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

+ Via Bank Transfer:

Beneficiary: Tan Tao University

Account number: 10000 1166 217 at National Citizen Bank (NCB), Long An branch

Note: Students must clearly note full name, student’s ID, and semester for which to apply payment.

+ Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại Học Tân Tạo

Số TK: 10000 1166 217 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, chi nhánh Long An.

Tại file PDF thông báo