ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA

(i) Điểm TOEFL 600 hoặc tương đương
(ii) M1 Hoàn thành 58 tín chỉ, các môn học cụ thể như sau:

 • Tế bào và Sinh học phát triển (4 tín chỉ)
 • Hóa học (5 tín chỉ)
 • Thống kê sinh học (3 tín chỉ)
 • Vật lý Y học (4 tín chỉ)
 • Giải phẫu (4 tín chỉ)
 • Tiếng Anh (3 tín chỉ)
 • Tiếng Anh y học (4 tín chỉ)
 • Đạo đức bác sỹ (2 tín chỉ)
 • Giải phẫu 2 (4 tín chỉ)
 • Hóa sinh (4 tín chỉ)
 • Lịch sử và Phôi học (4 tín chỉ)
 • Sinh lý học (4 tín chỉ)
 • Sinh học phát triển 2 (2 tín chỉ)
 • Tiếng Anh (3 tín chỉ)
 • Tiếng Anh Y học (2 tín chỉ)
 • Ứng xử và Y đức của Bác sĩ (6 tín chỉ)

(iii) M2 Sinh viên phải hoàn thành 45 tín chỉ các môn học cụ thể như sau:

 • Dinh dưỡng trong y học (3 tín chỉ)
 • Ký sinh trùng học (4 tín chỉ)
 • Dược lý học (5 tín chỉ)
 • Vi sinh vật học (4 tín chỉ)
 • Bệnh lý học (5 tín chỉ)
 • Giải phẫu thần kinh (2 tín chỉ)
 • Não và hành vi (2 tín chỉ)
 • Y học phân tử (2 tín chỉ)
 • Tiếng Anh (3 tín chỉ)
 • Tiếng Anh Y học (4 tín chỉ)
 • Y học lâm sàng (4 tín chỉ)
 • Lịch sử Y học (2 tín chỉ)
 • Khoa học máy tính (5 tín chỉ)

(iv) M3 Sinh viên phải hoàn thành 42 tín chỉ các môn học cụ thể như sau:

 • Dịch tễ học (4 tín chỉ)
 • Lây nhiễm và miễn dịch học (6 tín chỉ)
 • Sinh lý bệnh học lâm sàng (6 tín chỉ)
 • Kinh tế Y tế (3 tín chỉ)
 • Tâm thần học (2 tín chỉ)
 • Phương pháp nghiên cứu (4 tín chỉ)
 • Tiếng Anh (3 tín chỉ)
 • Tiếng Anh Y học (4 tín chỉ)
 • Luyện thi USMLE 1 (5 tín chỉ)
 • Khoa học máy tính (5 tín chỉ)

(v) M4 Sinh viên yêu cầu phải hoàn thành 48 tuần thực tập và 9 tín chỉ, cụ thể như sau:

 • Thực tập – Bác sĩ đa khoa (12 tuần )
 • Thực tập – phẫu thuật (12 tuần)
 • Thự tập – Nhi khoa (12 tuần)
 • Thực tập – OBGYN (12 tuần)
 • Nghiên cứu y học (4 tín chỉ)
 • Khoa học máy tính (5 tín chỉ)

(vi) M5 Sinh viên phải hoàn thành 36 tuần thực tập và 14 tín chỉ như sau:

 • Thực tập y học nội bộ (12 tuần )
 • Thực tập tự chọn (12 tuần)
 • Nghiên cứu chính sách kinh tế (4 tín chỉ)
 • Luyện thi USMLE 2 (4 tín chỉ)
 • Khoa học máy tính (5 tín chỉ)

(vii) M6 Sinh viên phải hoàn thành 59 tín chỉ và 6 tuần học chuyên ngành và tốt nghiệp cụ thể như sau:

 • Luyện thi USMLE 3 (6 tín chỉ)
 • Quản lý bệnh viện và trung tâm y tế (4 tín chỉ)
 • Luận án tốt nghiệp (20 tín chỉ)
 • Phỏng vấn chuyên ngành và tốt nghiệp (6 tuần)

(viii) Thi tốt nghiệp: bao gồm 2 phần;

 • Tiêu chuẩn khám bệnh
 • Kỹ năng

Cấp bằng tốt nghiệp
Bằng tốt nghiệp của sinh viên Khoa Y sẽ được cấp bởi Đại học Tân Tạo. Sinh viên tốt nghiệp Khoa Y Đại học học Tân Tạo nhận thức rõ về điều kiện tốt nghiệp và những giấy tờ cần thiết sau khi tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp sẽ được trao vào thời gian cụ thể:

Học Kỳ  Niên khóa Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp phải hoàn thành tất cả các tiêu chuẩn và vượt qua kỳ thi USMLE  bước 2 CK và bước 2 CS:
Mùa thu 2013 Ngày 10 tháng 9 năm 2013 trước tháng 9 năm 2019
Mùa Thu 2014 Ngày 10 tháng 9 năm 2014 trước tháng 9 năm 2020
Mùa Thu 2015 Ngày 10 tháng 9 năm 2015 trước tháng 9 năm 2021

 

Trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp vào kỳ kè trước ngày 1 tháng bảy, sinh viên nội trú cần phải xin giấy xác nhận của sinh viên vụ xác nhận sinh viện đạt yêu cầu tốt nghiệp, và bằng tốt nghiệp của sinh viên sẽ được trao vào cuối kỳ hè.

Trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp vào kỳ mùa thu, hoàn thành tất cả các điều kiện tốt nghiệp trước ngày trao bằng, sinh viên nội trú cần xin giấy xác nhận của giáo vụ xác nhận sinh viên đạt yêu cầu tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp sẽ được trao vào cuối kỳ mùa thu.

X