Đại học Tân Tạo đón tiếp đoàn Y, Bác sĩ và sinh viên Hoa Kỳ.

69